Реклама
Polsce Grozi Konflikt Zbrojny? Najnowszy Sonda_ Dla WP
1-01-2022, 06:50 | Автор: Beryl10Q1613 | Категория: Клипы
Kryzys przy granicy polsko-bia_oruskiej trwa. Codziennie Stra_ Graniczna odnotowuje kolejne pr_by jej nielegalnego przekroczenia, a polskie w_adze powtarzaj_, _e re_im Alaksandra _ukaszenki nadal b_dzie pr_bowa_ destabilizowa_ sytuacj_ na granicy Unii Europejskiej. Czy Polsce grozi realny konflikt zbrojny? W najnowszym sonda_u United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytali_my o to Polak_w. Wyniki s_ zaskakuj_ce.


Napi_ta sytuacja przy granicy z Bia_orusi_ nie ustaje. W niedziel_ Stra_ Graniczna poinformowa_a, _e w ci_gu ostatniej doby dosz_o do 208 pr_b jej nielegalnego przekroczenia. Na odcinku ochranianym przez plac_wk_ SG w Czeremsze grupa oko_o 100 site cudzoziemc_w chcia_a si_owo wedrze_ si_ na terytorium Polski - poda_y polskie s_u_by.

Znacznie uspokoi_a si_ natomiast atmosfera niedaleko przej_cia granicznego po stronie bia_oruskiej w Bruzgach, gdzie jeszcze kilka dni temu sw_j ob_z mieli migranci. - __czymy to z jasnym ultimatum, kt_re strona polska postawi_a Bia_orusi - powiedzia_ rzecznik ministra-koordynatora s_u_b specjalnych Stanis_aw _aryn, przypominaj_c o pi_mie skierowanym przez komendanta Stra_y Granicznej gen. dyw. Tomasza Prag_ do przewodnicz_cego Pa_stwowego Komitetu Granicznego Republiki Bia_orusi.

W li_cie za__da_ on usuni_cia migrant_w z rejonu przej_cia w Ku_nicy do ko_ca tygodnia, ostrzegaj_c, _e je_li tak si_ nie stanie, Polska zamknie tamtejsze towarowe przej_cie kolejowe. W ocenie _aryna ust_pienie _ukaszenki nie oznacza jednak ko_ca kryzysu na granicy. - Polska jest teraz wrogiem numer jeden - t_umaczy_ rzecznik, dodaj_c, _e "ca_y polityczny atak hybrydowy Bia_orusi b_dzie si_ nadal skupia_ na nas".
Opozycja "zawali_a" spraw_ kryzysu na granicy? Tusk broni koleg_w

Najnowszy sonda_ dla WP. Polacy obawiaj_ si_ konfliktu zbrojnego?

O sytuacj_ na granicy postanowili_my zapyta_ Polak_w. Z najnowszego sonda_u zrealizowanego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, _e 44,5 proc. ankietowanych uwa_a, i_ stopie_ zagro_enia Polski konfliktem zbrojnym jest "ma_y".

Odpowied_ "zdecydowanie ma_e zagro_enie" wskaza_o 10,6 proc. badanych. 6,7 proc. respondent_w twierdzi, _e Polsce nie grozi _aden konflikt zbrojny.

Odsetek os_b, kt_re s_ zdania, _e Polska ma si_ czego obawia_, nie jest jednak wcale ma_y. 21,2 proc., czyli wi_cej ni_ co pi_ty badany, uwa_a, _e nasz kraj stoi przed "raczej du_ym zagro_eniem" konfliktem zbrojnym.
Скачать Skymonk по прямой ссылке
Просмотров: 78  |  Комментариев: (0)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт kopirki.net как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.